Kaavamuutoksen (06/003) tavoitteena on ajanmukaistaa alueen asemakaava vastaamaan olemassa olevaa tilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen pienimuotoinen täydennysrakentaminen ja huomioidaan alueella olevat kaupunkikuvalliset arvot. Nykytilanteessa vanhoista asemakaavoista johtuen tonttikohtaisten rakennusoikeuksien määrittämiseksi on jouduttu tekemään tulkintoja ja tonttien tiukasti rajatut rakennusalat vaikeuttavat lisärakentamista.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustasta noin 2,5 km itään ja sen pinta-ala on noin 12,3ha. Alue rajautuu etelässä Somerotiehen ja Enoharjuntiehen, idässä Havumetsäntiehen, lännessä Mäkikatuun ja Hongistontiehen sekä pohjoisessa Hongistonpuiston virkistys-ja urheilualueeseen.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Kelotien asemakaavan muutos on tullut voimaan 14.3.2019.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 21.1.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 17.10.-19.11.2018.

Valmisteluvaihe

Kaavahankkeen valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävänä 11.7.-31.8.2018 .

Aloitusvaihe

Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 7.2.2018. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnnitelma oli nähtävillä 7.2.-12.3.2018. Suunnittelualueen asukkaille järjestettiin asukastilaisuus 15.2.2018.


Päivitetty 14.3.2019