Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan entisen kauppaoppilaitoksen korttelialueen asemakaavassa (kaava 01/033) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että se mahdollistaa tulevaisuudessa olemassa olevan rakennuksen säilyttämisen ja sen joustavan kehittämisen uudenlaisena palvelukeskittymänä.

Kouvolan entisen kauppaoppilaitoksen rakennuksesta on muodostumassa uudenlainen, erilaisten palveluiden keskittymä. Rakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi sellaista koulutus-, palvelu-, tuotanto- ja virkistystoimintoja, jotka täydentävät erinomaisesti kaupungin ydinkeskustan työpaikka- ja palvelutarjontaa sekä lisäävät siten myös alueen elinvoimaa. Lisäksi kaavamuutoksessa ajanmukaistetaan myös kaava-alueeseen kuuluvan Jaakonpuiston osien sekä alueeseen kuuluvien katualueiden kaavarajaukset ja -merkinnät vastaamaan alueen toteutunutta tilannetta ja puistoalueen käyttöä.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa noin 800 metrin etäisyydellä Matkakeskuksesta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Jaakonpuistoon, idässä Salpausselänkatuun ja etelässä Hallituskatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,6 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Voimaantulo

Kauppaoppilaitoksen asemakaavan muutos, kaava nro 01/033, on saanut lainvoiman 11.1.2022.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksyminen

Kauppaoppilaitoksen asemakaavan muutos, kaava nro 01/033 oli hyväksymiskäsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 30.11.2021, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan. Kaava odottaa nyt hyväksymispäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo (MRL 65 §, MRA 27 §)

Asemakaavan muutosehdotuksen julkisestä nähtävillä olosta oli kuulutus kaupungin virallisella ilmoitustaululla internetissä ja Kouvolan Sanomissa 20.10.2021. Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.10.–22.11.2021 välisen ajan ja tieto siitä lähetettiin tiedoksi tai mahdollista lausuntoa varten kaavoitusta ohjaaville viranomaisille, alueen toimijoille sekä lisäksi niille henkilöille ja tahoille, jotka olivat aiemmin jättäneet palautetta asemakaavasta. Kauppaoppilaitoksesta on laadittu erillinen rakennushistoriaselvitys, joka on kaavan liite 5.

Julkisen nähtävillä olon aikana kaavasta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavan muutoksesta annettiin kuusi lausuntoa. Kymenlaakson museo esitti kaavalausunnossaan, että kauppaoppilaitoksen rakennus tulisi huomioida kaavassa suojelumerkinnällä. Muilla viranomaisilla ja alueen toimijoilla ei ollut huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta. Lausunnot ja kaavoittajan niihin laatimat vastineet ovat kaavaselostuksen sivulla 21–24.

Asemakaavaehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana annetut lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia asemakaavakarttaan.


Tekninen lautakunta

Kauppaoppilaitoksen asemakaavan muutosehdotus oli käsittelyssä Kouvolan kaupungin Teknisen lautakunnan kokouksessa 19.10.2021, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 20.10.-22.11.2021 väliseksi ajaksi.


Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 1.9.2021.

Asemakaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta. Asemakaavan muutoksen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internet-sivuilla 1.9.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 1.9.–4.10.2021 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta.

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 1.9.–4.10.2021 välisen ajan. Kaavasta annettiin 4 lausuntoa, joiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 13-18.


Päivitetty 13.1.2022

Sivun alkuun