Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan entisen kauppaoppilaitoksen korttelialueen asemakaavassa (kaava 01/033) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että se mahdollistaa tulevaisuudessa olemassa olevan rakennuksen säilyttämisen ja sen joustavan kehittämisen uudenlaisena palvelukeskittymänä.

Kouvolan entisen kauppaoppilaitoksen rakennuksesta on muodostumassa uudenlainen, erilaisten palveluiden keskittymä. Rakennukseen on suunniteltu sijoitettavaksi sellaista koulutus-, palvelu-, tuotanto- ja virkistystoimintoja, jotka täydentävät erinomaisesti kaupungin ydinkeskustan työpaikka- ja palvelutarjontaa sekä lisäävät siten myös alueen elinvoimaa. Lisäksi kaavamuutoksessa ajanmukaistetaan myös kaava-alueeseen kuuluvan Jaakonpuiston osien sekä alueeseen kuuluvien katualueiden kaavarajaukset ja -merkinnät vastaamaan alueen toteutunutta tilannetta ja puistoalueen käyttöä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa noin 800 metrin etäisyydellä Matkakeskuksesta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Jaakonpuistoon, idässä Salpausselänkatuun ja etelässä Hallituskatuun. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,6 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 1.9.2021.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 1.9.-4.10.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä Torikatu 10 sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Kauppaoppilaitos, vireilletulo ja kaavaluonnos”

Kouvolassa 1.9.2021 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 31.8.2021