Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavamuutoksessa (02/011) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa joustavasti erilaisia asumisen ja palveluiden tiloja. Muutoksessa myös ajanmukaistetaan katualueiden kaavamerkinnät

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1988 valmistunut Kaunisnurmen palvelukeskus. Palvelukeskuksen länsipuolella, kaavamuutosalueen ulkopuolella sijaitseva Kaunisnurmen koulu on valmistunut vuonna 1961. Palvelukeskuksen eteläpuolella, Pajaraitin ja Ruotsulantien risteyksessä oleva puistoalue on visuaalisesti osa palvelukeskuksen tonttia. Suunnittelualueeseen kuuluva kevyen liikenteen väylä Pajaraitti kulkee koko Kaunisnurmen asuinalueen läpi yhdistäen sen Halkotorinkadun ja Kuusaantien varrella kulkeviin väyliin. Suunnittelualueen itäosassa sijaitseva Ruotsulantie on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä Pajaraitin ja Varuskuntakadun väliseltä osuudelta.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen ydinkeskustan puoleisella reunalla rajautuen pohjoisessa Varuskuntakatuun, idässä Ruotsulantiehen ja länsiosassa Pajaraittiin. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,2 ha.


Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo. Tämä asemakaavan muutoshanke on edennyt valmisteluvaiheeseen.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Suunnittelun vaihe

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 11.11.2020.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS (kaavan liite nro 2) on nähtävillä tutustumista varten 11.11.-21.12.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) on nähtävillä 11.11.-21.12.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10, avoinna arkisin klo 9-13) sekä tällä verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää nähtävilläolon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Kaunisnurmen palvelukeskus, vireilletulo ja kaavaluonnos”.


Päivitetty 4.12.2020