Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavamuutoksessa (02/011) alueen asemakaavaa muutetaan siten, että korttelialueelle on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa joustavasti erilaisia asumisen ja palveluiden tiloja. Muutoksessa myös ajanmukaistetaan katualueiden kaavamerkinnät

Suunnittelualueella sijainnut Kaunisnurmen palvelukeskus on purettu talvella 2021-2022. Kaavamuutosalueen ulkopuolella sijaitseva Kaunisnurmen koulu on valmistunut vuonna 1961. Palvelukeskuksen tontin eteläpuolella, Pajaraitin ja Ruotsulantien risteyksessä oleva puistoalue on visuaalisesti ja toiminnallisesti osa palvelukeskuksen tonttia. Suunnittelualueeseen kuuluva kevyen liikenteen väylä Pajaraitti kulkee koko Kaunisnurmen asuinalueen läpi yhdistäen sen Halkotorinkadun ja Kuusaantien varrella kulkeviin väyliin. Suunnittelualueen itäosassa sijaitseva Ruotsulantie on katkaistu ajoneuvoliikenteeltä Pajaraitin ja Varuskuntakadun väliseltä osuudelta.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kaunisnurmen ydinkeskustan puoleisella reunalla rajautuen pohjoisessa Varuskuntakatuun, idässä Ruotsulantiehen ja länsiosassa Pajaraittiin. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 1,2 ha.

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaava on tullut voimaan.

Suunnittelun vaihe

Voimaantulo

Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutos (kaava 02/011) on saanut lainvoiman 17.5.2022.


Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavan kokouksessaan 5.4.2022 ja hyväksymispäätös odottaa nyt lainvoimaisuutta.


Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeen verkkosivulla.

Kaavasta ei jätetty muistutuksia. Kaavasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tarkennettiin kaavamääräyksiä.


Tekninen lautakunta 12.1.2021

Kaunisnurmen palvelukeskuksen asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 02/011 oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 12.1.2021, jolloin lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen, päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot §3.


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo sekä kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 11.11.2020.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua. OAS (kaavan liite nro 2) oli nähtävillä tutustumista varten 11.11.-21.12.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) oli nähtävillä 11.11.-21.12.2020 välisenä aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä sekä tällä verkkosivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennettiin lausuntojen perusteel-la. Kaavan valmisteluvaiheen aineistosta annettiin kolme lausuntoa ja kaksi palautetta, joiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 12–15.


Päivitetty 24.5.2022

Sivun alkuun