Kuusankosken kaupunkikeskustassa sijaitsevan Itä-Naukion asuinalueeseen rajautuvassa asemakaavamuutoksessa (kaava nro 21/005) tarkennetaan entisen Kuusankosken asuntomessualueen pohjois- ja itäpuolella olevien rakentamattomien rivitalojen korttelialueiden rajoja, kaavamääräyksiä ja -merkintöjä sekä muutetaan korttelialueiden maankäyttömerkintää, jotta alueille olisi mahdollista rakentaa alueen kulttuurihistorialliseen ympäristöön paremmin soveltuvia pientaloja.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Kuusankosken kaupunkikeskustasta pohjoiseen, Mäenpääntien ja Sairaalanmäentien risteyksessä, entisen Kuusankosken asuntomessualueen vieressä.


Suunnittelun vaihe

Kaava on tullut voimaan
Kaava on tullut voimaan

Voimaantulo

Asemakaava on tullut voimaan 20.6.2019.

Kaavan lainvoimaisuuden ja kiinteistöjen muodostamisen jälkeen alueen maanomistajalla on mahdollisuus laittaa uudet tontit myyntiin.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Hyväksymiskäsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Itä-Naukion itäpuolisen alueen asemakaavan muutoksen kokouksessaan 29.4.2019.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros) on 7.11.–10.12.2012 välisenä aikana. Kaavasta ei jätetty muistutuksia.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli käsittelyssä Teknisen lautakunnan kokouksessa 11.10.2016, jolloin merkitsi kaavan tiedoksi. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä 26.10.-28.11.2017 välisen ajan. Asemakaavaan liittyvä yleisötilaisuus pidettiin Pato-klubilla Kymin Ruukissa 24.11.2016.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 8.2.2012.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheeseen liittyvä aineisto oli nähtävänä 8.2. – 12.3.2012 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, 2. kerros sekä kaupungin internet-sivuilla.

Kaavasta annettiin palautetta, joka kohdistui alueen virkistysmahdollisuuksien ylläpitämiseen ja Mäenpääntien liikenneturvallisuuden parantamiseen. Palautteessa myös toivottiin huomioimaan Sairaalanmäen kalliojyrkänteen alapuolella olevat kivenlohkareet siten, että niiden kohdille ei sijoittettaisi asuinrakentamista.

Aloitusvaihe

Kaava-alueeseen liittyy myös yksityinen kaavoitusaloite vuodelta 2009. Kaavasta laaditaan maankäyttösopimus, joka hyväksytään ennen kaavaa.

Päivitetty 30.10.2019