Verlan osayleiskaava turvaa tehdasmuseon säilymisen ja edistää kyläalueen kehittämistä entistä paremmin

Osayleiskaavan tavoitteena on huomioida ja turvata alueen rakennetun ja luonnonympäristön ominaispiirteet sekä erityisarvot. Samalla halutaan myös mahdollistaa Verlan tehdasmuseon ja siihen liittyvien matkailutoimintojen kehittäminen sekä Verlan kyläalueen elinvoimaisuuden tukeminen. Uusi kaava keventää rakentamisen lupakäytäntöjä kyläalueella ja siihen liittyvillä ranta-alueilla. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville teknisen lautakunnan hyväksynnän jälkeen kommentointia varten.

Teknisen lautakunnan käsittelyyn tulee tiistaina ehdotus Verlan osayleiskaavasta. Luonnos kaavasta oli nähtävillä 2017. Tällöin palautetta saatiin yksityisiltä maanomistajilta ja viranomaisilta. Merkittävimpänä kaavoitukseen vaikuttavana asiana viranomaislausunnoissa nousi esille tarve täydentää alueen rakennusinventointia. Alueen rakennusinventointia täydennettiinkin vuosien 2017-2018 aikana ja selvityksen kautta saadun lisätiedon sekä asiasta käytyjen useiden neuvotteluiden seurauksena kaavamääräyksiä ja –merkintöjä on nyt täydennetty ja hiottu alueen suojelutavoitteiden edellyttämälle tasolle. Yksityisiltä saatu palaute kohdistui suurelta osin omaan rakennuspaikkaan tai siihen rajautuviin alueisiin.

Jos kaavaehdotus hyväksytään, tarkoittaa se juridisesti sitä, että alueen osayleiskaava toimii maailmanperintökohdetta lukuun ottamatta suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Asemakaavoitus tai poikkeamislupamenettely ei täten olisi enää Verlassa rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä.

Osayleiskaava koskee UNESCO:n Verlan maailmanperintökohdetta, sen lähiympäristöä sekä Verlan kyläaluetta. Lainvoiman saatuaan kaava korvaa voimassa olevan Verlan osayleiskaavan ja osia siihen välittömästi rajautuvista rantayleiskaavoista. Uusi kaava turvaa nykyistä paremmin maailmanperintökohteen suojelutavoitteet sekä kyläalueen kehittämisen asumisen ja matkailun paikkana.

Jos tekninen lautakunta hyväksyy Verlan osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan tiistaina 10.9., tulee ehdotus julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi tutustumista ja kommentointia varten.

Kaava-aineistoon voin tutustua sen nähtävilläoloaikana osoitteessa www.kouvola.fi/verlaoyk tai Tekniikka- ja ympäristötalossa Kuusankoskella (Valtakatu 33, 2.kerros).

Lisätietoa: www.kouvola.fi/verlaoyk sekä yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, marko.luukkonen@kouvola.fi, puh. 020 615 7169

Sivun alkuun