Varsinais-Suomen ely-keskuksen kuulutus Karhunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta

Asia

Vapo Oy:n Karhunsuon (Kouvola) turvetuotantoalueen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen.

Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle 30.12.2019. Ohjelmaesityksen on laatinut tarkkailuvelvollisen puolesta Saimaan Vesi- ja Ympäristöntutkimus Oy.

Karhunsuon turvetuotantoalueen velvoite kalataloudellisesta tarkkailusta perustuu Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 118/07/1, Dnro ISY-2006-Y-64 (12.11.2007).

Karhunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan mukainen tuotantoala on 244 hehtaaria. Karhunsuo kuuluu Summanjoen keskiosan valuma-alueeseen (13.002). Tuotantoalueen kuivatusvedet kulkevat laskuojan kautta Kuoppalanjokeen, joka laskee Enäjärven Kotoselkään.

Tarkkailuohjelmaesityksen sisältö

Karhunsuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma on tämän kuulutuksen
liitteenä.

Kalataloustarkkailuksi esitetään Nordic-yleiskatsausverkoilla tehtäviä verkkokoekalastuksia turvetuotantoalueen kuivatusvesien vaikutusalueella sijaitsevassa Enäjärvessä. Verkkokoekalastus toteutetaan viiden vuoden välein vuodesta 2020 alkaen. Kunakin verkkokalastusvuonna kalastetaan heinäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana yhteensä 20 verkkoyötä kolmena kalastuskertana. Enäjärven mataluuden (alle 3 metriä) takia koekalastus toteutetaan yhdellä syvyysvyöhykkeellä ja ainoastaan pohjaverkoilla. Verkkokoekalastuspaikkojen sijainnit satunnaistetaan. Koekalastukset toteutetaan RTKL:n työraportin 21/2014 ”Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin” ohjeiden mukaisesti.

Karhusuon turvetuotannon aiempaa kalataloudellista tarkkailua on toteutettu Vapo Oy:n 13.3.2008 laatiman suunnitelman mukaisesti. Vuodesta 2020 lähtien kalataloudellinen tarkkailuohjelma päivitetään vastaamaan standardia SFS-EN 14757. Aiempaan tarkkailuun sisältyi verkkokoekalastuksia kolmella koealalla; Karhunsuon kuivatusvesien vaikutusalueella Enäjärven Kotoselällä ja Keskisessä sekä vertailualueella Sanijärvessä. Uudessa tarkkailuohjelmaesityksessä Kotoselän ja Keskisen koealat on yhdistetty yhdeksi Enäjärven koealaksi. Sanijärven koeala on poistettu, sillä Sanijärven verkkokoekalastaminen sisältyy Vapo Oy:n Saaransuon ympäristöluvan mukaiseen kalataloustarkkailuun. Kotoselän, Keskisen ja Sanijärven verkkokoekalastukset on tehty viimeksi vuonna 2015.

Verkkokoekalastuksen tulokset raportoidaan tarkkailuvuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Saalistiedot kirjataan ympäristöhallinnon ylläpitämään koekalastusrekisteriin tarkkailuvuoden loppuun mennessä.

Nähtävänä pito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Tämä kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys pidetään nähtävänä 13.1.2020 – 27.1.2020 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais- Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 27.1.2020 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse ELY-keskuksen Kouvolan toimipaikkaan PL 1041, 45101 Kouvola.

Lisätietoja Kalastusbiologi Joonas Ikävalko, puhelimitse 050 350 8361 tai sähköpostilla joonas.ikavalko@ely-keskus.fi.