Varsinais-Suomen ely-keskuksen kuulutus ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026

KUULUTUS

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026

Tausta

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unio-nin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidosta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kol-messa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018 ja nyt on käynnissä suunnitelman toisen osan, seurantaohjelman, päivittäminen. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2021 tarkistettava toimenpideohjelma. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo

Merenhoitosuunnitelman toisen osan kuulemisaineisto koostuu Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaoh-jelma vuosille 2020–2026 -ehdotuksesta. Lisäksi tausta-asiakirjana on Suomen merenhoidon seurantakäsikirja 2020–2026.

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirja ovat nähtävillä 20.1.–20.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito sekä lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevasta asiakirjasta 20.3.2020 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta otsikolla Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen tai toimittamalla palaute sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi; postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku; käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Voitte antaa palautetta myös siitä, onko seurantaohjelma riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta. Varsinainen ympäristöarviointi tehdään toimenpideohjelmaa laadittaessa, ja ympäristöselostuksesta kuullaan yhtä aikaa sen kanssa.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:

Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Turussa 20. päivänä tammikuuta 2020

Varsinais-Suomen ELY-keskus