Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kuljetus JetRe Oy:n ympäristölupaan

KUULUTUS 42/2019

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 27.6.2019 päätöksen nro 19/0155/2

Asia
Valitus ympäristölupa-asiassa

Ympäristöluvan hakija Kuljetus JetRe Oy, Kouvola

Päätös, johon on haettu muutosta
Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 7.6.2017 (30.5.2017 § 56)
Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Kuljetus JetRe Oy:lle ympäristöluvan muun muassa ylijäämämaiden, mädätysjäännöksen sekä lannan vastaanottoon, kompostointiin, varastointiin ja seulontaan mullaksi sekä maa-ainesten mukana tulleiden kantojen ja betonin välivarastointiin.

Hallinto-oikeuden päätös
Hallinto-oikeus kumoaa ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätöksen ja hylkää hakemuksen. Päätös on kokonaisuudessaan luettevissa alla olevasta linkistä.

Muutoksenhaku

Ympäristönsuojelulain 190 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 29.7.2019.

Hallinto-oikeuden päätös pidetään nähtävänä kaupungin kirjaamossa 2.7. – 29.7.2019 välisen ajan.

Kouvolassa 1.7.2019

KAUPUNGINHALLITUS