Miehonkankaan alueen kaavoitus etenee Kymiringin naapurissa

Tekninen lautakunta käsittelee 28.6. kokouksessa Kymiringin mottoriurheilualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Miehonkankaan alueen osayleiskaavaa.

Kouvolan Miehonkankaan alueen kaavoitus on edennyt osayleiskaavan hyväksymiskäsittelyyn. Tekninen lautakunta käsittelee 28.6. osayleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten vastineita, osayleiskaavaan tehtyjä teknisiä tarkennuksia ja osayleiskaavan esittämistä hyväksymistä varten kaupunginhallitukselle ja edelleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaupunginvaltuustolle.

Miehonkankaan osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.7.–31.8.2021, jolloin siitä saatiin kahdeksan lausuntoa viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä kymmenen muistutusta muilta osallisilta, kuten suunnittelualueeseen rajautuvilta maanomistajilta ja asukkailta. Kaava-asiakirjoihin on tehty pienehköjä kaavakarttaa ja määräyksiä koskevia tarkistuksia. Myös kaavaselostusta on täydennetty. Kaavoittaja on laatinut vastineet muistutuksiin.

Alue suunniteltu yritys- ja teollisuustoimintaan

Kaava-alue sijaitsee valtatie 12 varrella. Kymiringin moottoriurheilukeskus sijaitsee alueen läheisyydessä valtatien toisella puolella. Kaava-alueen pohjoisosalle on osoitettu valtatie 12:n eteläpuoliseen rinnakkaistiehen vyöhykemäisesti rajautuen enimmillään yhteensä noin 150 hehtaaria korttelialueita ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille toimisto-, työpaikka- ja teollisuustoiminnoille, sekä niihin liittyville myymälä- ja varastointitiloille.

Alueen keskiosassa oleva jätteenkäsittelyalue säilyy ja sille varataan hieman laajenemisvaraa. Jätteenkäsittelyalueeseen rajautuvat mäkialueet on mahdollista hyödyntää teollisuusalueena maa-ainesten oton jälkeen. Korttelialueiden ympärille on osoitettu laajahkot suojaviheralueet pintavesien ja luontoarvojen takia sekä suojavyöhykkeeksi ympäröivän asutuksen ja tulevan maankäytön väliin. Alueen haasteellisesta topografiasta johtuen alueen todellinen hyötykortteliala jäänee jonkin verran laskennallista enimmäisalaa pienemmäksi. Katu- ja tiealueita kaavassa on noin 5 kilometriä.

Lainvoimaisen yleiskaavan perusteella Miehonkankaan aluetta on jatkossa mahdollista kehittää päätieverkkoon ja moottorirataan tukeutuvana yritysalueena. Alueen tarkemmasta jatkosuunnittelusta tai toteuttamisaikataulusta ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa. Yleiskaavalla varataan alueita tulevia tarpeita varten ja sen arvioitu toteutumisaikataulu on 10–30 vuotta.

Lisätietoja:

yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi

Miehonkankaan osayleiskaavan verkkosivut

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

Sivun alkuun