Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Fortum Power and Heat Oy on toimittanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiselostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle 6.9.2021. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hankkeen yhteysviranomaisena. Ministeriö pyytää lausunnot useita viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen esittämiseen. Hankkeeseen sovelletaan myös Espoon sopimuksen (67/1997) mukaista arviointimenettelyä mahdollisista valtioiden rajat ylittävistä vaikutuksista.

Hanke

Arviointiselostus koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoistoa. Loviisa 1 ja 2 -yksiköiden ja niiden ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten voimassa olevat käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Selostus kattaa myös matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käytön. Selostuksessa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa ydinvoimalaitoksen jatkotoiminnalle.

Vaihtoehdon VE1 mukaan yhtiö jatkaisi molempien laitosyksiköiden käyttöä enintään noin 20 vuodella voimassa olevien käyttölupajaksojen jälkeen. Myös ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen sekä loppusijoituslaitoksen käyttö jatkuisi tarvittavine laajennuksineen. Ydinvoimalaitoksella olisi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.

Vaihtoehdon VE0 mukaan ydinvoimalaitos poistettaisiin käytöstä voimassa olevien käyttölupajaksojen päätyttyä vuosina 2027 ja 2030. Laitosyksiköiden ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen sekä loppusijoituslaitoksen käyttö jatkuisi, kunnes ne kävisivät tarpeettomiksi ja poistettaisiin käytöstä.

Vaihtoehto VE0+ on muutoin sama kuin VE0, mutta ydinvoimalaitoksella olisi lisäksi mahdollista käsitellä, välivarastoida ja loppusijoittaa myös pieniä määriä muualla Suomessa syntynyttä radioaktiivista jätettä.

Arviointiselostuksen nähtävilläolo

Arviointiselostus on julkaistu 6.9.2021 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/loviisan-yva-selostus . Selostus pidetään nähtävillä verkkosivuilla koko arviointimenettelyn ajan.

Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen

Lausuntoja ja mielipiteitä voi esittää 18.11.2021 mennessä lausuntopalvelu.fi-sivulla, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi tai kirjeitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Kirjaamon osoite on Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Käyntiosoite on Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon VN/20577/2021.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus järjestetään pandemiatilanteen salliessa torstaina 7.10.2021 klo 18-21 Lovisavikens skolalla osoitteessa Brandensteininkatu 27 B, 07901 Loviisa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu hankkeen verkkosivuilla www.fortum.fi/loviisayva. Tilaisuus kuvataan ja suoratoistetaan, ja siihen on mahdollista osallistua myös puhelinyhteyden tai verkon kautta edellä mainitulla sivustolla.

Lisätietoja

Fortum Power and Heat Oy:stä lisätietoja antavat projektipäällikkö Mira Salmi, mira.salmi@fortum.com ja ympäristöasiantuntija Satu Ojala, satu.ojala@fortum.com, puh. 010 4511, www.fortum.fi/loviisayva. Lisätietoja yleisötilaisuudesta voi kysyä viestinta.loviisa@fortum.com.

Selostuksen käsittelystä lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, jaakko.louvanto@tem.fi, puh. 050 444 9763, ja erityisasiantuntija Linda Kumpula, linda.kumpula@tem.fi, puh. 050 412 4425.

Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2021

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ