Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutus; Gasum Oy, Biokaasulaitoksen laajennus, Kouvola, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

KUULUTUS

Gasum Oy, Biokaasulaitoksen laajennus, Kouvola, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Gasum Oy on toimittanut 29.6.2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien Kouvolan Mäkikylässä sijaitsevan biokaasulaitoksen laajennusta.


Gasum Oy:n Kouvolan biokaasulaitos vastaanottaa kotitalouksien ja kaupan biojätteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä, puhdistamolietettä sekä rasvakaivolietteitä. Biokaasu jalostetaan ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon. Tämän lisäksi energia hyödynnetään sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäännös sekä kuivattu mädätysjäännös hyödynnetään maatalouskäyttöön ja mullan tuotantoon. Tuotannossa syntyvää typpipitoista nestejaetta voidaan toimittaa sellaisenaan tai konsentroituna (VE1-VE2) teollisuudelle typen lähteeksi.


Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on yhtiön laatima suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelmassa on tiedot hankkeen suunnitelmista, tarvittavista luvista sekä arvio toteutusaikataulusta. YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia
mm. maankäyttöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luontoon sekä luonnonvarojen käyttöön. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolme vaihtoehtoa (VE0–VE3)

VE0 Nykyinen toiminta. Biokaasulaitos, jonka käsittelykapasiteetti on 20 000 tn/a.
VE1 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 65 000 tn/a.
VE2 Toiminnan laajentaminen niin, että käsittelykapasiteetti on 195 000 tn/a.


Tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuulutetaan 8.7.-31.8.2020 Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivulla. Arviointiohjelma on nähtävillä Kouvolan kaupungissa Tekniikka- ja ympäristötalossa Valtakatu 33 (Kuusankoski) ja sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1.krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).
Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/GasumbiokaasulaitoksenlaajennuskouvolaYVA


Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevät yleisötilaisuus pidetään tiistaina 18.8 klo 17.30 alkaen Kouvolatalossa Honka-salissa, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola.


Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 31.8.2020 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

ELY-keskus tarkistaa arviointiohjelman ja antaa siitä oman lausuntonsa syyskuussa 2020. Lausunto tulee nähtäville sähköisesti osoitteeseen:
www.ymparisto.fi/GasumbiokaasulaitoksenlaajennuskouvolaYVA.

Arviointiohjelman ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella tehtävästä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuullaan asukkaita ja muita sidosryhmiä myöhemmin uudella kuulutuksella.


Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä:
Kaakkois-Suomen ELY keskus, Antti Puhalainen p. 0295 029 272


Lisätietoja hankkeesta:
Gasum Oy, Eeli Mykkänen p. 040 7774327
YVA-konsultti Watrec Oy Jaana Tuppurainen p. 040 553 9005


Kouvolassa 2.7.2020
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Dnro KASELY/1127/2020